ΚΑΪΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε μας στο facebook ​​​​​

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Η Καῒρειος Βιβλιοθήκη είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Σκοπός της είναι η συλλογή και η διατήρηση των ιστορικών πηγών για την Άνδρο και τα νησιά των Κυκλάδων, τόσο των γραπτών (χειρόγραφα, έντυπα βιβλία) όσο και των έργων τέχνης και χειροτεχνίας (π.χ. εικόνες), καθώς και η προώθηση της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Άνδρου. 

Οι πολυάριθμες συλλογές της Βιβλιοθήκης είναι ανοιχτές, κατόπιν αίτησης, στους μελετητές για να τις συμβουλευτούν. 

Η Καῒρειος Βιβλιοθήκη έχει παράδοση στη δημοσίευση σημαντικών επιστημονικών εργασιών, ιδιαίτερα μελετών που επικεντρώνονται σε ιστορικά θέματα αλλά και στους τομείς της φιλοσοφίας, της ντόπιας αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει και φιλοξενεί διεθνή συνέδρια τα οποια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ιστορικών και φιλοσοφικών θεμάτων. 


Σκοπός της είναι

η συλλογή και η διατήρηση των ιστορικών πηγών για την Άνδρο και τα νησιά των Κυκλάδων

The Kaireios Library is a nonprofit organization.

Its goals are the collection and conservation of historical sources οη Andros and the Cycladic islands, both literary (manuscripts, printed books) and works of art and crafts (eg. icons), as well as the promotion of the intellectual and cultural life of Andros. 

The Library's extensive collections are open οη request to scholars for consultation. 

The Kaireios Library has a tradition of publishing outstanding academic work, especially studies that focus οη historical topics but also in the areas of philosophy, local architecture and nature. The Library organizes and hosts international conferences οη a wide range of historical and philosophical topics.